Algemene voorwaarden

1. De Overeenkomst

1.1. De rechtsverhouding tussen In-Statèra, met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Priester Daensstraat 8, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 2.306.705.926 en de Klant, wordt beheerst door de tussen hen gesloten overeenkomst, onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’.

2. De Overeenkomst

2.1. Alle offertes of voorstellen van overeenkomst afkomstig van In-Statèra zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen.

De overeenkomst wordt gesloten indien de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigen door ondertekening ervan.

2.2 In afwijking van hetgeen werd bepaald onder hoofding 2.1, zal begin van uitvoering van een opdracht door In-Statèra gelden als voldoende bewijs van de instemming door de Klant, als aanvaarding van de voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende diensten en producten te factureren.

2.3. Door de ondertekening van de overeenkomst erkent de Klant de beschrijvingen van de producten en de diensten, zoals opgenomen in de overeenkomst, ten volle te begrijpen. De Klant weet dat alles wat niet expliciet vermeld staat in de overeenkomst ook niet door In-Statèra geleverd of uitgevoerd wordt.

2.4. De diensten zullen verleend worden zoals beschreven in de laatst ondertekende versie van de overeenkomst, die alle eventuele oudere versies vervangt.

2.5. Als de Klant na ondertekening van de offerte wijzigingen wenst door te voeren, zal men deze wijzigingen schriftelijk aanvragen.

De gevraagde wijziging zal slechts uitgevoerd worden door In-Statèra na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door In-Statèra en mits schriftelijk akkoord van de Klant omtrent een eventuele meerprijs die de wijziging met zich mee brengt .

2.6. De Overeenkomst beperkt zich tot de hierin opgenomen werken en te leveren producten.

De Overeenkomst wordt opgemaakt op basis van de door de Klant gegeven informatie.

De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

3. Prijs

3.1. De prijs van de werken en producten zal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, bepaald worden op basis van bepalingen in de overeenkomst.

3.2. Wijziging van deze prijs is mogelijk indien de Klant wijzigingen doorvoert aan de overeenomst, conform punt 2.5, dan wel om bijkomende dienstverlening verzoekt.

In het geval van wijzigingen zullen dezen maar worden aanvaard door In-Statèra indien zij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd én indien de Klant schriftelijk zijn akkoord heeft betuigt omtrent de eventuele meerprijs.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn alle vermelde prijzen exclusief B.T.W.

4. Facturatie en betaling

4.1. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, zal de dienstverlening als volgt gefactureerde worden:

  • Provisie: de Klant kan gevraagd worden een voorschot te betalen, dat in de loop van de overeenkomst verrekend zal worden met geleverde diensten;
  • Periodiek: in principe maandelijks, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;
  • Eindafrekening: aan het einde van de overeenkomst tussen partijen, zal er een afrekening worden gemaakt van de nog te factureren geleverde diensten;

4.2. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van In-Statèra.

De facturen zijn als volgt te betalen:

  • Provisiefactuur binnen de 8 kalenderdagen na verzending ervan;
  • Periodieke facturen: binnen de 8 kalenderdagen na verzending ervan;
  • Eindfactuur binnen de 15 kalenderdagen na verzending ervan;

Als verzendingsdatum van de factuur zal worden aangenomen de datum dewelke wordt vermeld op de factuur.

4.3. Facturen die niet binnen de 8 kalenderdagen, na de verzending ervan, schriftelijk geprotesteerd worden, zijn door de Klant aanvaard.

4.4. Bij laattijdige betaling van een factuur zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

4.5. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke.

Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan 10% per jaar.

Bovendien zal de Klant vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitair bedongen schadevergoeding van 10%.

Deze forfaitaire schadevergoeding kan nooit lager zijn dan 100,00 EUR.

De gerechtelijke invorderingskosten, onder meer kosten van dagvaarding, rolrechten, rechtsplegingsvergoeding,… zijn niet begrepen in dit schadebeding.

In-Statèra kan een hogere schadevergoeding vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

4.6. In-Statèra houdt zich het recht voor uitvoering van de dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden bij niet (tijdige) betaling door de Klant.

5. Beroep op derden

5.1. In-Statèra kan beslissen om, voor de uitvoering goede uitvoering van de overeenkomst, beroep te doen op derden.

Het nemen van deze beslissing, alsook de keuze van de betreffende derde, zal steeds in overleg met de Klant gebeuren.

5.2. In-Statèra is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. In-Statèra neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich.

Enkel bewezen fouten in de uitvoering van haar opdracht kunnen de aansprakelijkheid van In-Statèra met zich meebrengen.

In geen geval is In-Statèra aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door derden.

6.2. De aanspakelijkheid van In-Statèra is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan In-Statèra worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden. 

6.3 In-Statèra draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De Klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

7. Overmacht

7.1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien één van de partijen daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, waaronder de redelijke onmogelijkheid om zijn/haar verbintenis uit te voeren. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende zaken waarop de partij die de overmacht inroept geen invloed kan uitoefenen zoals onder andere, maar niet beperkt tot brand, ongevallen, weerverlet, overmacht van de toeleverancier van een van de partijen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, stakingen of lock-out, oproer, terrorisme(dreiging), oorlogen en hun gevolgen, en alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze moeilijker maken dan op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst het geval was. Als de overmacht in onzen hoofde langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

8. Ontbinding

8.1 Elk van de partijen behoudt zich het recht voor om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een aan de wederpartij per post aangetekende brief in de volgende gevallen: herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen door de wederpartij, zoals het niet nakomen van afspraken zonder voorafgaandelijke verwittiging, indien de wederpartij zich in staat van faillissement, collectieve schuldenregeling of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is; ingeval de wederpartij weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de wederpartij onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt; ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de wederpartij.

8.2. Elke partij kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke gesteld te zijn, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grote nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

8.3. Ontbinding zal de wederpartij niet ontheffen van zijn verplichting om alle aan de ontbinding voorafgaande, geleverde diensten te betalen

9. Verwerking van persoonsgegevens

9.1. In het kader van het sluiten van een overeenkomst met de Klant, alsook in het kader van de uitvoering hiervan, zullen er persoonsgegevens worden verwerkt door In-Statèra.

In het kader van deze verwerking zal In-Statèra in aanmerking komen als verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende Belgische wetgeving hieromtrent.

Hoe In-Statèra concreet met persoonsgegevens omgaat, kan u specifieker terugvinden in haar privacyverklaring (link).

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Alle geschillen die rijzen tussen de Klant en In-Statèra zullen worden beheerst door het Belgische recht.

10.2. In het kader van voormelde geschillen zijn enkel de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.